Projekty Unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja mająca na celu "Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia, wykonanie robót budowlanych oraz zakup samochodu dostawczego z własnych środków" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Tytuł projektu: "Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia, wykonanie robót budowlanych oraz zakup samochodu dostawczego z własnych środków"

Beneficjent: FUH TruchanBud Paulina Truchan

Umowa o dofinansowanie projektu nr 09293-06930-OR0520002/14 z dn. 30.10.2014 r.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4 – LEADER

Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Przedmiotem niniejszego zadania jest rozszerzenie przez firmę FUH "TruchanBud" zakresu świadczonych usług, dzięki nowoczesnym urządzeniom i środkom transportu. Firma nasza stara się być konkurencyjna cenowo, przy zachowaniu najwyższych standardów oferowanych usług. Chcemy rozszerzyć działalność o wykonywanie robót wykończeniowych. Będzie to możliwe poprzez realizację niniejszej inwestycji w środki trwałe - wyposażenie nowego działu oraz budowę garażu.

Przedmiot projektu jest zatem w pełni zgodny z zakresem pomocy przewidzianym w działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, czyli wsparciem inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach, realizowanych m.in. poprzez działania modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych usług.

W ramach realizacji niniejszego projektu można wyróżnić następujące etapy:
• Budowa garażu.
• Dostawa wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

http://www.lodzkie.pl/prow/
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html